Verksamhetsidé

Lions Club Nykarleby/Älvor, Maj 2012
Vision och Strategi

1. Verksamhetsidé och mission

Lions Club Nykarleby Älvor finns till, därför att vi är en grupp kvinnor, som känner
vänskap och gemenskap, vi vill mötas under Lions motto ”Vi tjäna”. Därför bildades
vår klubb. Vi vill hjälpa människor som är i behov av hjälp, på orten, nationellt och
internationellt. Vi vill göra världen till en bättre plats att leva i, genom att ge hjälp och
stöd till dem som behöver det. Vi tror att när vi hjälper, stöder någon, sprider glädjen
sig som ringar på vattnet.
Lions Clubs Internationals syfte är också klubbens syfte:
– Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
– Att befrämja god samhällsanda hos alla medborgare.
– Att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd.
– Att förena klubbarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig
förståelse.
– Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må fritt och allsidigt
dryftas, dock skall klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara neutrala.
– Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla i affärs- och yrkesliv.

2. Värdegrunden

Våra värdeord är:
Gemenskap. Hjälpverksamhet. Vänskap. Jämställdhet. Samarbete.
Vi vill kunna hjälpa nödlidande i närsamhället såväl som globalt.
Alla mänskors lika värde är viktigt för oss.
Lions Clubs Internationals etik är vår värdegrund:
– Betrakta din dagliga gärning som ett kall. Sköt den på ett sätt som skapar tillit
och förtroende.
– Sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga dig skälig
ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.
– Köp icke din framgång på en annans bekostnad.
– Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
– Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt
handlingssätt uppträd då mot din nästa, som du önskar att denne skulle
uppträda mot dig.
– Gör vänskapen till ett mål, icke till ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting
för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.
– Fullgör dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle i
både ord och gärning.
– Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt
deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.
– Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp i stället
för att riva ned.

3. Nulägesanalys

Klubben har uppdaterat SWOT-analysen och kommer att beakta den.

4. Slutsatser av analysen

Styrkor och möjligheter
SWOT-analysen ger belägg för att det är en klubb med stark och god gemenskap,
värdet i att klubben fungerar på modersmålet är en styrka. Medlemmarna känner
vänskap och samhörighet. Mångprofessionalitet, olika personligheter och olika
åldersstruktur är positivt. Det är en energisk grupp som ser glädje i arbetet och är i en
lämplig gruppstorlek. Vi hör till en internationell organisation vilket ger möjlighet till
internationella utbyten.
Att utnyttja den kunskap, idérikedom och vilja att hjälpa, som finns bland våra
klubbmedlemmar ger oss all möjlighet till en fin klubbverksamhet. Vi känner
delaktighet i samhället och finner samarbetspartners samt föremål för
hjälpverksamhet med lätthet. Vi känner ett värde i att ”Kvinnor Kan”.
Svagheter och möjligheter
För att eliminera skrämseln för styrelse uppgifter, kunde klubbmedlemmen inväljas i
styrelsen, till exempel som klubbmästare eller tail twister, ett sådant verksamhetsår
när en nära vän sitter med i styrelsen. Då skulle den som skräms av styrelsearbetet
tryggt kunna komma in i övriga styrelse uppdrag.
Vi är en aktiv klubb med många aktiviteter. Svårigheten med att få eget jobb och
Lions verksamheten att gå ihop på grund av tidsbrist, kompenseras genom den fina
sammanhållningen och aktiva medlemmar. Alla medlemmar måste ju inte ställa upp
varje gång, man ställer upp den helg eller dag (hänvisning SWOT-analysen) man har
möjlighet till det. För att få nya medlemmar och för att kunna behålla våra
medlemmar, strävar vi till att arbetsbördan inte ska bli för tung för någon.
Styrkor och hot
Tidsbrist ses som ett hot för klubben. Vänskap, den goda gemenskapen och
sammanhållningen gör så att man orkar mera och känner sig pigg efter möten. Med
den idérikedom och glädje i arbetet som klubbmedlemmarna har är risken för
slentrian minimal. Den fina vänskapen och sammanhållningen gör att eventuell
klickbildning är minimal.
Svagheter och hot
En del ser svårigheter med att värva nya medlemmar, samt att vi har för många
aktiviteter, med risk för bortfall av medlemmar. Månne vi orkar hålla på i samma takt
som vi gjort hittills? Tidsbristen gör att man inte har tid att aktivera sig i helgerna och
dessutom är det för mycket byråkrati, då går man ju helst hem efter
möteshandlingarna.
Sammanfattning
Lions Club Nykarleby Älvor är en klubb med stark och god gemenskap där
medlemmarna känner vänskap och samhörighet.
Ledningen bör vara uppmärksam på de svagheter och hot som upplevs att klubben
ställs inför och åtgärda dem i tid. Det är av största vikt att vi beaktar den tidsbrist som
upplevs av en del medlemmar. Åtaganden i klubben alternerar, så det år man har
speciellt mycket inom familj eller arbetslivet, ska man inte känna sig tvingad att delta
i aktiviteter utanför månads- och klubbmöten.
Den mångprofessionalitet, åldersstruktur, idérikedom, vilja att hjälpa och kontakt till
samhället som förekommer inom klubben, bådar gott inför framtiden.

5. Spelplan

Lions Club Nykarleby Älvor finns i Nykarleby Stad. Inom staden finns tre övriga
klubbar, två manliga och en blandklubb, med vilka vi strävar till att fortsätta vårt goda
samarbete. En del aktiviteter samarbetar vi omkring t.ex. modevisningar,
allsångstillfällen och tjärrodden. Aktiviteter som övriga klubbar haft, innan vår klubb
startade, fortsätter de övriga klubbarna med, t. ex. Lucia, skrot- och pappersinsamling.
Vi strävar till att ordna ett större projekt per år, så som modevisning, allsång, ”Må
bra” dag och/eller lotteriförsäljning, för penninginsamling till hjälpverksamhet. Vi
besluter årligen till vilket/vilka ändamål de insamlade medlen ska gå, lokalt, nationellt
och internationellt. Den serveringsverksamhet vi idkar inom vårt område, ger en bra
avkastning för vår hjälpverksamhet. Försäljning av pajer på sommarmarknaden i juli,
lopptorg vid Juthbacka marknaden i augusti och uthyrning av försäljningsbord vid
julmässan är goda inkomstkällor. Vi fortsätter att ställa upp med servering åt
föreningar, firmor eller privata, när det ger en rimlig ersättning till hjälpverksamhet.
Vänverksamheten är en viktig del inom vår klubb.

6. Vision

Vår vision är att vi i framtiden ska ha ett medlems antal som ger möjlighet att alla
känner vänskap, samhörighet och gemenskap i gruppen. Vi är en grupp kvinnor som
trivs i varandras sällskap, som vill jobba för att kunna hjälpa och stödja nödlidande
samt kunna sprida glädje omkring oss. Vi tror att vår verksamhet behövs, och att vi
får utrymme för verksamheten. Vi har möjlighet att fortsätta den serviceverksamhet vi
bedriver i dag och kan utveckla den. Vi finner nya verksamhetsformer utöver de vi
utför i dag. Människor i samhället känner till vår verksamhet och vänder sig till oss
med förtroende. Lions klubbarna inom kommunen har ett gott samarbete och gör
gemensamma satsningar. Vi trivs med att höra till och samarbeta med Lions Clubs
International.

7. Målsättningar

Klubben kommer att förutom månadsmöten hålla klubbkvällar och andra träffar för
att utveckla vänskapen och den goda sammanhållningen medlemmarna emellan. Vår
målsättning är att ha ett medlemsantal omkring 29 medlemmar i klubben, det antal vi
hade när klubben bildades. Vi tillvaratar varje medlems förmåga och idérikedom.
Varje medlem ska få känna sig sedd och behövd i klubben. Vi är lyhörda för de behov
som finns i samhället och ordnar aktiviteter för att samla in medel för att i möjligaste
mån lindra nöden.
Exempel på våra aktiviteter:
Vi bakar pajer för att sälja på sommarmarknaden i juli.
Lopptorg vid Juthbacka marknaden i augusti.
Vi deltar i tjärrodden anordnad av Lions Club Jeppo och Lions motionskampanj.
Modecafé. Kvällsbesök hos någon klädaffär.
Myskväll hos någon av medlemmarna, partners med.
Hyra ut försäljningsbord vid julmarknaden
Föreläsning. Resor. Vinprovning. Teaterbesök.
Friluftsdag med familjen och pik-nick.
Modevisning .Våren i trädgården
Säsongavslutning, tillsammans med partners, maj.

8. Framgångskoncept

Vi fortsätter vår verksamhet med månadsmöten en gång per månad samt med
klubbkvällar utöver det. Vår strävan är att göra månadsmötena så effektiva som
möjligt. Tillsammans med möteskallelsen sänds föregående mötesprotokoll samt
DG:s brev, så att alla ska kunna dem innan mötet. Klubbkvällar kan vara föreläsning,
myskväll hos någon av medlemmarna, de populära ”besök en modeaffär på kvällstid”,
simhallsbesök, motionsspåret eller annat som framkommer genom vår idérikedom
osv.
Inom klubben för vi diskussioner om befintliga behov, såväl av humanitär som
ekonomisk karaktär, vi gör en utvärdering över var vi kan hjälpa till. Är det personligt
stöd eller är det ekonomiskt stöd vi kan ge? Hur samlar vi in pengar för att göra en
snabbinsats? Är behovet omedelbart har vi möjlighet att ge från vår katastroffond.
Klubbmedlemmarna får arbeta i den kommitté som står nära deras intresse.
Kommittéerna får ge förslag om hur de vill arbeta. Vi arbetar vidare på de projekt vi
har lyckats med hittills. Vi fortsätter vår vänverksamhet.
Vi ska ge erkänsla till klubbmedlemmarna för att de ska veta sitt värde för klubben.
Vi måste ha ett öppet förhållande till samhället för att kunna samarbeta och göra
insatser där behov finns. Låt var och en arbeta på det område som är deras styrka.

9. Kritiska grundfaktorer

Klubbmedlemmarnas trivsel och välmående är första förutsättningen för en god
verksamhet.

10. Fokus och tyngdpunktsområden

För klubbmedlemmarnas trivsel kommer vi att ordna olika klubb- kvällar och träffar
av olika slag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.